POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje dla Klienta dotyczące przetwarzania danych osobowych przez ARTMEDIA SERWIS

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Klienta będzie ARTMEDIA SERWIS z siedzibą w Głogowie przy ul. Sikorskiego 41, 67-200 Głogów (dalej: ARTMEDIA SERWIS).

Kontakt z ARTMEDIA SERWIS może odbywać się w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Sikorskiego 41
- przez e-mail: jarekstolc@wp.pl
- telefonicznie: 512 614 146

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  •  wyceny i przedstawienia projektu wykonania instalacji fotowoltaicznej lub ogrzewania podczerwienią

realizacji umowy na dostarczenie i wykonanie instalacji

  • podejmowaniu działań związanych z pośrednictwem finansowym w celu sfinansowania zawarcia umowy na wykonanie instalacji

  • spełniania wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie dokumentacji podatkowej oraz przechowywanie dowodów księgowych;

  • archiwizacyjnych;

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  • Umowa zawarta z Klientem;

  • przepisy o rachunkowości i podatkowe

 

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż do momentu wykonania zawartej między Klientem a ARTMEDIA SERWIS umowy. Po wykonaniu umowy dane osobowe będą nadal przechowywane w ARTMEDIA SERWIS do momentu zakończenia działalności przez Administratora.

 

Odbiorcy danych
Dane osobowe będą przekazywane:

  • podmiotom współpracującym przy realizacji umowy

  • podmiotowi zajmującemu się obsługą księgową ARTMEDIA SERWIS

 

Prawa Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Klientowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
prawo dostępu do danych osobowych Klienta; Realizując prawo dostępu do danych osobowych Klient uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe, uzyskania ich kopii, oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez Administratora;
prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta, Realizując prawo sprostowania danych osobowych Klient jest uprawniony do żądania od Administratora sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne;
prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta, ale tylko w przypadku gdy dane osobowe nie będą niezbędne w celu realizacji łączącej strony umowy, celach archiwizacyjnych lub gdy ich przechowywania nie będą wymagać przepisy prawa lub konieczność obrony przez roszczeniami,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na swoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ARTMEDIA SERWIS,
prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta, tj. prawo otrzymania od ARTMEDIA SERWIS danych osobowych Klienta, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać od ARTMEDIA SERWIS przesłania danych do innego administratora. ARTMEDIA SERWIS prześle dane tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Klientowi tylko co do tych danych, które ARTMEDIA SERWIS przetwarza na podstawie umowy z Klientem lub na podstawie zgody Klienta,
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z ARTMEDIA SERWIS.